foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร / กองทัพบกได้มีคำสั่ง ที่ ๓๗/๔๘๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗ ให้ใช้อัตรากองโรงเรียนทหารสื่อสาร ขึ้นอยู่ในกรมจเรทหารช่างทหารบก โดยแปรสภาพมาจาก กองพันที่ ๒ ช่างเครื่องสัญญาณของกรมช่างทหารบกที่ ๑ มี ร้อยเอก ชิต ธรรมทัต (ต่อมาเป็น พ.อ.หลวงรณสารปรีชา) เป็นผู้บังคับกองมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ ตำบลถนนนครไชยศรี ( สะพานแดง บางซื่อ ) อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสารในปัจจุบัน