โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
.กำหนดการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา รร.ส.สส.ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 28 มี.ค.2560

ภารกิจต่างๆของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหลักของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารสื่อสาร

ออกแบบระบบและกลไก

ออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ส.สส. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับดัชนีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ ทบ.

วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล

วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ส.สส. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายใน ทบ. ตามวงรอบประจำปี

ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ/หรือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ส.สส.

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร

user

พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร

แผนที่กรมการทหารสื่อสาร

ตั้งอยู่พื้นที่ สะพานแดง โดยมีหน่วยใกล้เคียงคือ กรมสรรพาวุุธ ทหารบก ,กรมขนส่ง ทหารบก ,กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ,กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน