ผลงานวิชาการ จำนวน 40 ผลงาน

งานสร้างสรรค์พัฒนา วิชาการจัดกองทัพบก

แบบนำเสนองานวิจัย 60 เสาอากาศ Wideband

จัดตั้งและพัฒนาเว็ปไซต์ รร.ส.สส. รองรับการประเมินออนไลน์

การพัฒนาเว็ปไซต์ รร.ส.สส.ให้มีความทันสมัย รองรับการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางยุทโธปกรณ์ ประจำปี 57 โดย ร.ต.พรพงศ์ อยู่ร่วม

แบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษ 60 อุปกรณ์สนับสนุนความสามารถการใช้เสียงของครู อาจารย์

แบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษ 60 อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 โวล จากแบตทางทหาร

มาตรฐานการฝึก พ.ต.ชาญณวัชร์ วัชรพุทธ

ระเบียบปฏิบัติทางวิทยุโทรเลข

แนวคิดการบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม จ.ส.อ.อรุณ

บทความ RL-532A

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ส.ท.พงศภัค

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย จ.ส.อ.วีระศักดิ์

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ร.ท.ณ้ฐชัย

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ร.อ.สามารถ

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ร.อ.สัญญา

เรื่อง RLC ในวงจรกระแสสลับ

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

องค์แทนการสื่อสาร

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อการสอนภาษอังกฤษ

สื่อการสอน เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แบบนำเสนอผลงานสื่อการเรียน การสอน 60 ชุดวิทยุ cnr 900 สาย cx5230 และการ load

แบบนำเสนอผลงานสื่อการเรียน การสอน 60 แปลวิดิทัศน์ทฤษฎีการปลุงคลื่นวิทยุแบบ FM AM

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพบก

สื่อการสอนแบบ PPT วิชาวิทยุกระจายเสียง

เอกสารประกอบการสอน จ.ส.ท.ศุภชัย ป้องเศร้า

การใช้มัลติมิเตอร์ รายวิชา เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และการวัด

ทฤษฎีวงจรดิจิตอล

วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ

คนิตศาสตร์ไฟฟ้า

วิชา วงจรดิจิตอลและการออกแบบ

วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์

ประมวลเลขสัญญาณ

กิจการรวิทยุกระจายเสียง

 

 

ประวัติทหารสื่อสาร

ประวัติทหารสื่อสาร

เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗
โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า “ทหารสื่อสาร”


…..อันกำลังของกองทัพ
ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ
อีกทหารชำนาญยุทธ
สุดเพรียบพร้อมกำลังพล
หากขาดการสื่อสาร
บัญชาการย่อมสับสน
ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน
ประกอบยุทธนาการ
เช่นร่างกายเสื่อมประสาท
เสื่อมสามารถประกอบงาน
กองทัพเสื่อมสื่อสาร
ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร….

คำย่อหน่วย

สื่อสาร

ส.

สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร

สีม่วง

คำขวัญทหารสื่อสาร

รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย

กรมการทหารสื่อสาร

มีหน้าที่…

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร