โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
เลขที่ 149 ถ.พระราม 5
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10300
โทร : 02-297-5241 เบอร์ทีโอที
95241(ทบ.)
e-mail : signal.shool018@gmail.com
signalschool@rta.mi.th